Všeobecné obchodní podmínky

 

 • Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky akcí pořádaných Plzeňskou krajskou radou dětí a mládeže, z.s. (dále „PKRDM“ či pořadatel), sídlem Skupova 4a, 301 00 Plzeň, IČO 26632110, upravují vztahy mezi pořadatelem, objednatelem a účastníkem, které vznikají v souvislosti s organizací a průběhem akcí pro děti a mládež. 
 2. Tyto podmínky se týkají pouze placených akcí, na které je třeba předchozí registrace (především kroužky či příměstský tábor); nejsou tedy volně přístupné veřejnosti. Veškeré akce, není-li určeno jinak, se konají v centru Skupovka (Skupova 4a, Plzeň), které PKRDM provozuje.

 

 

 • Přihlášení a platba

 

 1. Účastník je na akci přihlášen po vyplnění a zaslání závazné přihlášky elektronicky či písemnou formou podepsanou objednatelem. 
 2. Objednatel je zákonný zástupce účastníka mladšího 18 let či jiná zletilá osoba. 
 3. Objednateli vzniká po přihlášení povinnosti uhradit poplatek za akci tak, aby pořadatel částku obdržel nejpozději do termínu vyhlášeného pro úhradu poplatku. Termíny jsou k dispozici na závazných přihláškách jednotlivých akcí.
 4. Objednatel je povinen uvádět na přihlášce pravdivé a úplné údaje, v opačném případě není pořadatel povinen zajišťovat služby, k nimž jsou tyto informace potřeba. Pořadatel neodpovídá za nedohledání nebo opožděné dohledání platby, která neměla všechny náležitosti. 
 5. Do doby, do níž není za účastníka uhrazen poplatek, může dát pořadatel přednost jinému zájemci, který zaplatil za akci dříve. O této skutečnosti uvědomí pořadatel objednatele a vztah mezi nimi se tím považuje za skončený. 
 6. Okamžikem, kdy pořadatel obdrží od objednatele platbu za akci, rezervuje se účastníkovi místo na akci; pouze v případě, že již byla kapacita akce mezitím naplněna, má objednatel právo zvolit si jiný volný termín či požadovat vrácení poplatku. 
 7. Cena konkrétních akcí zveřejněná na webových stránkách www.pkrdm.cz, je platná době objednání akce, pokud není dohodnutá odlišná částka. 
 8. Cena kurzu je splatná do 7 dnů od potvrzení přihlášky účastníka na akci nebo nejpozději před začátkem akce, podle toho, jaká skutečnost dříve nastane a nebude-li oběma stranami dohodnuto jinak. 
 9. Částku je možné zaplatit převodem na účet pořadatele či uhradit osobně v hotovosti nebo platební kartou v uveřejněném místě a uvedených časových termínech. Není-li do konce termínu částka za akci zaplacena, je pořadatel oprávněn odmítnout účastníkovi poskytování služeb, až do uhrazení příslušné částky.

 

 1. Nabídka kurzů a dalších akcí, které Plzeňská krajská rada dětí a mládeže pořádá, naleznete na webových stránkách volnočasového centra Skupovka, v němž organizace sídlí a v němž akce většinou probíhají (www.pkrdm.cz) či v jiných propagačních materiálech. Tyto informace však nejsou závazným návrhem na uzavření smlouvy; tím je až řádně vyplněná přihláška účastníka. 
 2. Předmětem smluvního vztahu je závazek pořadatele zajistit poskytnutí služeb dle parametrů uveřejněných v nabídce a tomu odpovídající závazek účastníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb pořadatele sjednanou cenu. 
 3. Podpisem přihlášky účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb. 
 4. Objednatel přihlásí na akci pouze takového účastníka, který je schopen se akce plnohodnotně účastnit a nepotřebuje individuální a nadstandardní péči či podmínky. 
 5. Podpisem přihlášky dále účastník stvrzuje, že se seznámil s Provozním řádem budovy a s Všeobecnými zásadami BOZP platnými pro objekt Skupovka, a že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu ani částečně nebrání ve využití služeb pořádající organizace. 

 

 

 • Obecná pravidla konání akcí

 

 1. Rozsah nabídky kurzů, táborů a dalších akcí, včetně jejich ceny, je dán aktuální nabídkou pořadatele v době objednané služby.
 2. Termíny a časy jednotlivých akcí jsou uveřejněny a aktualizovány na webových a facebookových stránkách centra Skupovka. Změny budou rovněž rozesílány na zadaný email účastníka. Účastník je povinen tyto aktuální informace průběžně sledovat a s případnými změnami se včas seznámit.

 

 

 • Povinnosti účastníka akce

 

 1. Účastník je povinen se při účasti na akcích řídit pokyny pořadatele či jiných osob poskytujících služby účastníkům na straně pořádající organizace. Účastník je povinen dodržovat provozní řád, který je k dispozici na webových stránkách www.pkrdm.cz a vyvěšen v budově, kde se akce koná.
 2. Během účasti na akcích je účastník povinen chovat se slušně, dodržovat zásady hygieny i slušného chování, nesmí narušovat průběh akce a ostatní účastníky a respektovat Všeobecné zásady BOZP. 
 3. Pokud se účastníkovi během akce zhorší jeho zdravotní stav natolik, že není schopen pokračovat v programu, musí tuto skutečnost oznámit pořadateli či lektorovi a ukončit svoji účast na dané akci.
 4.  Pořadatel důrazně doporučuje všem účastníkům, aby s sebou nepřinášeli vyšší finanční částky či jiné cennosti. Účastník je povinen si své věci hlídat, za jejich ztrátu či poškození nenese pořadatel žádnou odpovědnost. 
 

 • Účast dětí na akcích

 

 1. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit akcí pouze s výslovným souhlasem alespoň jednoho z rodičů či jiného zákonného zástupce. Podmínky účasti a doprovodu mladších osob upravují podmínky konkrétních akcí uvedených na přihláškách k jednotlivým akcím.
 2. Rodiče či jiní zástupci odpovídají za děti a jimi případně způsobené škody na zdraví či majetku třetích osob, zranění či jiné újmy způsobené dítěti, až do okamžiku, kdy dítě převezme při vstupu do učebny či jiného místa konání akce, lektor či jiná pověřená osoba pořadatelem a po ukončení dané akce, ihned po převzetí dítěte od lektora tamtéž. Rodiče či jiný pověřený doprovod je povinen vykonávat dohled nad dítětem po celou dobu, kdy se nachází v prostorách pořadatele. Pokud se dítě účastní akce bez doprovodu, nepřebírá nad ním pořadatel dohled, vyjma doby pobytu dítěte v učebně po dobu konání akce (např. kroužku). 

 

 

 • Odpovědnost za škodu

 

 1. Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí pořadateli nebo jiné třetí osobě v souvislosti se svou účastí na akci. 
 2. Pořadatel odpovídá účastníkům za škody na zdraví či majetku, pokud byla tato škoda způsobena pořadatelem či příslušným lektorem úmyslně nebo v důsledku nedbalosti.
 3. Pořadatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z neopatrnosti, nedbalosti či přeceněním svých fyzických sil.
 4. Pořadatel nenese odpovědnost na škody na zdraví či majetku, které vzniknou účastníkovi kvůli nedodržování bezpečnostních či jiných pokynů pořadatele.

 

 

 • Odstoupení od smlouvy ze strany pořadatele

 

 1. Pořadatel má právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě, že okolnosti nezávisle na jeho vůli mu znemožňují poskytování služeb v dohodnutém i náhradním termínu. V tomto případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu, či jeho nevyčerpatelné části, pokud dojde ke zrušení dlouhodobějšího kurzu až v průběhu konání tohoto kurzu. Smluvní strany se mohou rovněž dohodnout na poskytnutí jiné náhradní služby.
 2. Pořadatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb z důvodu hrubého porušení povinností účastníka plynoucích z těchto Všeobecných obchodních podmínek, z provozního řádu nebo z uzavřené smlouvy.
 3. Pořadatel je oprávněn vyloučit z účasti na akci účastníka, který opakovaně a hrubým způsobem porušuje své povinnosti plynoucí z těchto podmínek. 

 • Odstoupení od smlouvy ze strany účastníka

 

 1. Účastník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě hrubého porušení povinností pořadatelem plynoucích z těchto Všeobecných obchodních podmínek či z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Účastník má pak nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu či ceny jeho nevyčerpané části, pokud dojde k odstoupení až v průběhu kurzu.
 2. Účastník má právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb ze zdravotních důvodů řádně prokázaných dokladem od lékaře, které mají charakter závažného dlouhodobého onemocnění nebo vážného úrazu. V tomto případě je účastník povinen uhradit pořadateli tyto storno poplatky:
 1. 20% z ceny objednaného kurzu pokud k odstoupení dojde nejpozději do 7 dnů před zahájením kurzu nebo kdykoliv po zahájení kurzu
 2. 60% z ceny nevyčerpané části kurzu, pokud k odstoupení dojde později než 7 dnů před zahájením kurzu nebo kdykoliv po zahájení kurzu.
 3. 100% ceny, pokud dojde k odstoupení 1 den před zahájením kurzu.
 1. Účastník má rovněž právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu. V tomto případě je však účastnit povinen uhradit pořadateli následující storno poplatky:
 1. 50% z ceny objednaného kurzu, pokud k odstoupení dojde nejpozději po 1. hodině kurzu
 2. 100% z ceny objednaného kurzu, pokud k odstoupení dojde kdykoliv po zahájení 2. hodiny kurzu či později.

 

 

 • Ochrana osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů účastníků akcí pořádaných PKRDM a souhlas se zpracováním osobních údajů tvoří samostatný dokument, který je k dispozici na stránkách www.pkrdm.cz.

 

 

 • Závěrečná ustanovení

 

Objednatel stvrzuje svým podpisem na přihlášce, že byl s Podmínkami seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi. Tyto podmínky jsou k dispozici v sídle pořadatele a na www.pkrdm.cz