Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRAVIDELNOU ZÁJMOVOU ČINNOST (KROUŽKY), PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY, EXKURZE  A DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE

 

dále „obchodní podmínky“

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělávacích mimoškolních služeb (dále jen „poskytovatel“) a účastníka vzdělávání (dále jen „klient“). Jakkoliv je účastníkem vzdělávacího programu nezletilý žák, klientem se pro účely těchto obchodních podmínek myslí nejen žák, ale i jeho zákonný zástupce. Právní jednání za žáka činí jeho zákonný zástupce. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí zejména školským zákonem (zák. č. 561/2004 Sb.), vyhláškou o zájmovém vzdělávání (vyhl. č. 74/2005 Sb.), dále pak občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.), zákonem o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

Identifikační údaje poskytovatele

 1. Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, z.s. (dále „PKRDM“ či pořadatel),
  Skupova 4a, 301 00 Plzeň,
  IČO 26632110
  Staturární orgán: Martina Weberová, předseda

 

 Obecná pravidla konání akcí

 1. Tyto podmínky se týkají pouze placených akcí, na které je třeba předchozí registrace (především kroužky či příměstský tábor); nejsou tedy volně přístupné veřejnosti. Veškeré akce, není-li určeno jinak, se konají v centru Skupovka (Skupova 4a, Plzeň), které PKRDM provozuje.
 2. Rozsah nabídky kurzů, táborů a dalších akcí, včetně jejich ceny, je dán aktuální nabídkou pořadatele v době objednané služby.
 3. Termíny a časy jednotlivých akcí jsou uveřejněny a aktualizovány na webových a facebookových stránkách centra Skupovka. Změny budou rovněž rozesílány na zadaný email účastníka. Účastník je povinen tyto aktuální informace průběžně sledovat a s případnými změnami se včas seznámit
 4. Nabídka kurzů a dalších akcí, které PKRDM pořádá, naleznete na webových stránkách volnočasového centra Skupovka, v němž organizace sídlí, a v němž akce většinou probíhají (www.pkrdm.cz) či v jiných propagačních materiálech. Tyto informace však nejsou závazným návrhem na uzavření smlouvy; tím je až řádně vyplněná přihláška účastníka. 
 5. Předmětem smluvního vztahu je závazek pořadatele zajistit poskytnutí služeb dle parametrů uveřejněných v nabídce a tomu odpovídající závazek účastníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb pořadatele sjednanou cenu. 

 

 1. Objednatel přihlásí na akci pouze takového účastníka, který je schopen se akce plnohodnotně účastnit a nepotřebuje individuální a nadstandardní péči či podmínky. 
 2. Rozsah nabídky kurzů, táborů a dalších akcí, včetně jejich ceny, je dán aktuální nabídkou pořadatele v době objednané služby. Tyto informace však nejsou závazným návrhem na uzavření smlouvy; tím je až řádně vyplněná přihláška účastníka. 
 3. Termíny a časy jednotlivých akcí jsou uveřejněny a aktualizovány na webových a facebookových stránkách centra Skupovka. Změny budou rovněž rozesílány na zadaný email účastníka. Účastník je povinen tyto aktuální informace průběžně sledovat a s případnými změnami se včas seznámit.

Přihlášení a platba

 1. Účastník je na akci přihlášen po vyplnění a zaslání závazné přihlášky elektronicky či písemnou formou. 
 2. Objednatel je zákonný zástupce účastníka mladšího 18 let či jiná zletilá osoba. 
 3. Objednateli vzniká po přihlášení povinnosti uhradit poplatek za akci tak, aby pořadatel částku obdržel nejpozději do termínu vyhlášeného pro úhradu poplatku. Termíny jsou k dispozici na závazných přihláškách jednotlivých akcí.
 4. Objednatel je povinen uvádět na přihlášce pravdivé a úplné údaje, v opačném případě není pořadatel povinen zajišťovat služby, k nimž jsou tyto informace potřeba. Pořadatel neodpovídá za nedohledání nebo opožděné dohledání platby, která neměla všechny náležitosti. 
 5. Do doby, do níž není za účastníka uhrazen poplatek, může dát pořadatel přednost jinému zájemci, který zaplatil za akci dříve. O této skutečnosti uvědomí pořadatel objednatele a vztah mezi nimi se tím považuje za skončený. 
 6. Okamžikem, kdy pořadatel obdrží od objednatele platbu za akci, rezervuje se účastníkovi místo na akci; pouze v případě, že již byla kapacita akce mezitím naplněna, má objednatel právo zvolit si jiný volný termín či požadovat vrácení poplatku. 
 7. Cena konkrétních akcí zveřejněná na webových stránkách pkrdm.cz, je platná v době objednání akce, pokud není dohodnutá odlišná částka. 
 8. Cena kurzu je splatná do 7 dnů od potvrzení přihlášky účastníka na akci nebo nejpozději před začátkem akce, podle toho, jaká skutečnost dříve nastane a nebude-li oběma stranami dohodnuto jinak. 
 9. Částku je možné zaplatit převodem na účet pořadatele či uhradit osobně v hotovosti nebo platební kartou v uveřejněném místě a uvedených časových termínech. Není-li do konce termínu částka za akci zaplacena, je pořadatel oprávněn odmítnout účastníkovi poskytování služeb, až do uhrazení příslušné částky.

Obecná pravidla

 1. Předmětem smluvního vztahu je závazek pořadatele zajistit poskytnutí služeb dle parametrů uveřejněných v nabídce a tomu odpovídající závazek účastníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb pořadatele sjednanou cenu. 
 2. Podpisem přihlášky účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb. 

 

 1. Podpisem přihlášky dále účastník stvrzuje, že se seznámil s Provozním řádem budovy a s Všeobecnými zásadami BOZP platnými pro objekt Skupovka, a že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu ani částečně nebrání ve využití služeb pořádající organizace. 

Povinnosti účastníka

 1. Účastník je povinen se při účasti na akcích řídit pokyny pořadatele či jiných osob poskytujících služby účastníkům na straně pořádající organizace. Účastník je povinen dodržovat provozní řád, který je k dispozici na webových stránkách pkrdm.cz a vyvěšen v budově, kde se akce koná.
 2. Během účasti na akcích je účastník povinen chovat se slušně, dodržovat zásady hygieny i slušného chování, nesmí narušovat průběh akce a ostatní účastníky a respektovat Všeobecné zásady BOZP. 
 3. Pokud se účastníkovi během akce zhorší jeho zdravotní stav natolik, že není schopen pokračovat v programu, musí tuto skutečnost oznámit pořadateli či lektorovi a ukončit svoji účast na dané akci.
 4. Pořadatel důrazně doporučuje všem účastníkům, aby s sebou nepřinášeli vyšší finanční částky či jiné cennosti. Účastník je povinen si své věci hlídat, za jejich ztrátu či poškození nenese pořadatel žádnou odpovědnost. 

Účast dětí na akcích

 1. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit akcí pouze s výslovným souhlasem alespoň jednoho z rodičů či jiného zákonného zástupce. Podmínky účasti a doprovodu mladších osob upravují podmínky konkrétních akcí uvedených na přihláškách k jednotlivým akcím.
 2. Rodiče či jiní zástupci odpovídají za děti a jimi případně způsobené škody na zdraví či majetku třetích osob, zranění či jiné újmy způsobené dítěti, až do okamžiku, kdy dítě převezme při vstupu do učebny či jiného místa konání akce, lektor či jiná pověřená osoba pořadatelem a po ukončení dané akce, ihned po převzetí dítěte od lektora tamtéž. Rodiče či jiný pověřený doprovod je povinen vykonávat dohled nad dítětem po celou dobu, kdy se nachází v prostorách pořadatele. Pokud se dítě účastní akce bez doprovodu, nepřebírá nad ním pořadatel dohled, vyjma doby pobytu dítěte v učebně po dobu konání akce (např. Kroužku).
 3. V případě úrazu v době konání akce, je zástupce oprávněn neodkladně o této skutečnosti informovat pořadatele.

Odpovědnost za škodu 

 1. Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí pořadateli nebo jiné třetí osobě v souvislosti se svou účastí na akci. 

 

 1. Pořadatel odpovídá účastníkům za škody na zdraví či majetku, pokud byla tato škoda způsobena pořadatelem či příslušným lektorem úmyslně nebo v důsledku nedbalosti.
 2. Pořadatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z neopatrnosti, nedbalosti či přeceněním svých fyzických sil.
 3. Pořadatel nenese odpovědnost na škody na zdraví či majetku, které vzniknou účastníkovi kvůli nedodržování bezpečnostních či jiných pokynů pořadatele.

 

 Odstoupení od smlouvy ze strany pořadatele

 1. Pořadatel má právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě, že okolnosti nezávisle na jeho vůli mu znemožňují poskytování služeb v dohodnutém i náhradním termínu. V tomto případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu, či jeho nevyčerpatelné části, pokud dojde ke zrušení dlouhodobějšího kurzu až v průběhu konání tohoto kurzu. Smluvní strany se mohou rovněž dohodnout na poskytnutí jiné náhradní služby.
 2. Poskytovatel může v případě konkrétní aktivity stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je poskytovatel oprávněn aktivitu nezahájit či zrušit.
 3. Pořadatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování služeb z důvodu hrubého porušení povinností účastníka plynoucích z těchto Všeobecných obchodních podmínek, z provozního řádu nebo z uzavřené smlouvy.
 4. Pořadatel je oprávněn vyloučit z účasti na akci účastníka, který opakovaně a hrubým způsobem porušuje své povinnosti plynoucí z těchto podmínek.
 5. V případě zásahu vyšší moci nemá poskytovatel vůči klientovi žádné povinnosti ani závazky. V případě ukončení aktivity předčasně z důvodu vyšší moci nemá klient nárok na vrácení zaplacené ceny za aktivitu.
  • Za vyšší moc se považuji války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného či nouzového stavu, živelné katastrofy, pandemie a podobné situace. Za vyšší moc se dále považuje i omezení činnosti poskytovatele v důsledku změny zákona či jiného legislativního opatření nebo zánik poskytovatele rozhodnutím jeho zřizovatele, pokud ten nestanoví jiný způsob vypořádání závazků poskytovatele.

Odstoupení od smlouvy ze strany účastníka

 1. Účastník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě hrubého porušení povinností pořadatelem plynoucích z těchto Všeobecných obchodních podmínek či z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Účastník má pak nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu či ceny jeho nevyčerpané části, pokud dojde k odstoupení až v průběhu kurzu.
 2. Účastník má právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb. V tomto případě má účastník právo na storno poplatky a to v takovéto výši:
  1. vrácení 100 % z ceny objednaného kurzu pokud k odstoupení dojde do 14 dnů a déle před zahájením kurzu
  2. vrácení 50 % z ceny objednaného kurzu pokud k odstoupení dojde nejpozději do 14 - 7 dnů před zahájením kurzu
  3. vrácení 25 % z ceny objednaného kurzu pokud k odstoupení dojde nejpozději do 7 - 3 dnů před zahájením kurzu
  4. částka za kurz se nevrací, pokud dojde k odstoupení 3 a méně dní před pořádáním 

Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zpracování osobních údajů účastníků akcí pořádaných PKRDM a souhlas se zpracováním osobních údajů tvoří samostatný dokument, který je k dispozici na stránkách www.pkrdm.cz.

Závěrečná ustanovení

 1. Objednatel stvrzuje svým podpisem na přihlášce, že byl s Podmínkami seznámen, rozumí jim a souhlasí s nimi. Tyto podmínky jsou k dispozici v sídle pořadatele a na www.pkrdm.cz.
Zpět do obchodu