Formulář úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti

Členové PKRDM jsou automaticky v rámci členství přihlášení k úrazovému pojištění a také pojištění odpovědnosti. Formuláře si stáhnete zde. Pojďme se podívat na pojištění podrobněji.

 

Úrazové pojištění

Rozsah: vztahuje se na tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým dojde následkem úrazu při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činnosti, kterou pojištěné organizace vykonávají v souladu se svým posláním (určeným stanovami či jiným zakládajícím dokumentem).

Např. veškeré akce a schůzky, příprava a účast na akcích v ČR nebo zahraničí (zejména akce kulturní, turistické, rekreační, tělovýchovné), krátkodobé brigády pořádané pojištěnou organizací, výkon funkce jednotlivých funkcionářů (např. hospodáři, správci ubytoven apod.), výkon funkce vedoucích a pedagogických pracovníků vč. cesty z místa bydliště či zaměstnání do místa činnosti a zpět.

Pojištěné osoby: členové a pravidelní účastníci aktivit pojištěných organizací a všichni ostatní účastníci akcí pořádaných pojištěnou organizací.

Platnost: od 1. 1. či od data odeslání závazné přihlášky k pojištění do konce kalendářního roku, tedy do 31. 12. Na další rok se posílá nová přihláška (prodloužení členství pro členy ČRDM).

Výše pojistného plnění:

 • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní) 115 Kč
 • trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,0001 % stupně invalidity 700 000 Kč
 • smrt úrazem 170 000 Kč

Výše pojistného:

 • 17 Kč na osobu na rok

Územní platnost: celý svět

NEJEDNÁ se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!

Hlášení události:

Tiskopis Oznámení o úrazu, doložené lékařským potvrzením na adresu:

Generali Pojišťovna, a.s.
Likvidace PU – život
P.O.Box 151
657 51 Brno 2

nebo naskenované na e-mail servis.cz@generaliceska.cz.

Pojištění odpovědnosti

Pojištěnými jsou:

Fyzické osoby našich členských spolků:
 1. vedoucí kolektivů dětí a mládeže;
 2. hlavní vedoucí táborů;
 3. osoby pravidelně pracující s dětmi a mládeží;
 4. statutární orgány pojištěných organizací a jejich pobočných spolků, činovníci / funkcionáři aktivně se podílející na činnosti pojištěných organizací (např. hospodáři, správci budov apod.);
 5. další osoby vykonávající činnost ve prospěch ČRDM a/nebo pojištěných organizací, které jsou uvedeny jmenovitě seznamu pojištěných.

Za vedoucího se považuje fyzická osoba pověřená výkonem této funkce v souladu s vnitřními předpisy pojistníka a/nebo jeho členů a/nebo dalších pojištěných organizací.

Pojištění se vztahuje zejména na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené:

 1. jinému z důvodu zanedbání náležitého dohledu nad osobou, která mu byla svěřena do péče;
 2. osobě svěřené do péče pojištěného z důvodu zanedbání náležitého dohledu;
 3. osobě svěřené do péče způsobenou pojištěným;
 4. jinému při uskutečňování činnosti pojištěného a v souvislosti s ní.

Rozsah pojištění:

Škoda nebo nemajetková újma způsobená ublížením na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví, usmrcením:

 • nemajetkové újmy způsobené zásahem do práva poškozeného na ochranu jeho zdraví (např. bolestné, ztížení společenského uplatnění);
 • duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného;
 • následné finanční škody, která vznikla jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka (např. ztráta na výdělku, ušlý zisk, náklady léčení, náklady pohřbu).

Škoda na hmotné věci nebo objektu (dále také jen “věc”):

 • škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou včetně prosté krádeže, krádeže vloupáním nebo loupeže;
 • následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi věci nebo osobě oprávněně užívající věc na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené výše (např. ušlý zisk, náklady na likvidaci zničené věci, půjčovné za náhradní stroj);
 • škody vzniklé na hmotných movitých věcech vč. zvířete, které pojištěný užívá nebo které převzal k provedení objednané činnosti;
 • škody na věcech vnesených a odložených (věc vnesená – např. oblečení odložené v šatně na plovárně, věc odložená – např. kufr ubytovaného v pokoji ubytovacího zařízení).

Újma na živém zvířeti (dále také jen “zvíře”):

 • škody způsobené usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete;
 • následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi zvířete nebo osobě oprávněně užívající zvíře na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené výše (např. ušlý zisk), účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete se hradí tomu, kdo je vynaložil.

Následná finanční škoda.

Jiná majetková újma (čistě finanční škoda), která nevyplývá ze škody na zdraví, zvlášť závažného ublížení na zdraví, usmrcení, škody na hmotné věci nebo objektu a to v rozsahu čl. 4, odst. 4. ZPP O 2014/02; vč. pokut a penále:

 • sublimit pojistného plnění pro jednoho pojištěného ve výši 1 000 000 Kč.

Náklady právního zastoupení.

Náhrada nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou ve prospěch třetích osob i ve prospěch zaměstnanců (v rozsahu čl. 4, odst. 3 ZPP O 2014/02.

Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů.

Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku vč. rozšíření dle DPP O 07 Onemocnění z potravin.

Škody nebo jiná újma způsobená jednotlivými pojištěnými navzájem.

Škoda způsobená na dopravních prostředcích vč. motorových vozidlech:

 • sublimit pojistného plnění pro jednoho pojištěného ve výši 50 000 Kč.

Škoda nebo jiné újmy vzniklé provozem dopravního prostředku s přidělenou registrační značkou:

 • nevztahuje se na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vzniklé z provozu dopravních prostředků v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z povinného pojištění odpovědnosti způsobené provozem vozidla.
 • sublimit pojistného plnění pro jednoho pojištěného ve výši 5 000 000 Kč.

Škoda nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti s vlastnictvím a/nebo provozem plavidel (zejména kánoí, pramic, kajaků, prámů, vorů, malých plachetnic, apod.).:

 • ujednává se, že pro pojištění dle tohoto článku nebude uplatněna výluka dle čl. 3, odst. 4, bod 1), písm. ff) ZPP O 2014/02.;
 • sublimit pojistného plnění pro jednoho pojištěného ve výši 5 000 000 Kč.

Škody nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti s nakládáním se zbraněmi a/nebo střelivem zbraní typu vzduchovka, malorážka, airsoftová a/nebo paintbolová zbraň, luky, kuše apod.:

 • sublimit pojistného plnění pro jednoho pojištěného ve výši 5 000 000 Kč.

Škoda na klenotech a jiných cennostech, na věcech umělecké, historické hodnoty, na penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách:

 • sublimit pojistného plnění pro jednoho pojištěného ve výši 500 000 Kč.

Škoda způsobené náhlým a nahodilým znečištěním životního prostředí, bez ohledu na to, zda škodu způsobila náhlá a nahodilá porucha ochranného zařízení.

Pojištěný předmět činnosti:

 • Činnosti / vztahy, ke kterým jsou právnické osoby / organizace v souladu s jejich zakládací listinou, stanovami apod. oprávněny.
 • Činnosti, ke kterým jsou fyzické osoby oprávněny a vykonávají je ve prospěch pojištěných organizací.
 • Pronájem objektů, ke kterému je pojištěný oprávněn a nevyžaduje zvláštního oprávnění nebo povolení.

Územní rozsah pojištění:

Evropa

Limit pojistného plnění:

Fyzické osoby
 • pro každého pojištěného na jednu pojistnou událost činí 10 000 000 Kč
 • celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí, včetně nákladů právního zastoupení v jednom ročním období pro jednoho 10 000 000 Kč

V případě, že jsou sjednány nižší sublimity pojistného plnění než je uvedeno zde, platí sublimity uvedené výše v tomto článku.

Organizace s počtem členů nižším než 1 000
 • pro každou pojištěnou  organizaci na jednu pojistnou událost činí 10 000 000 Kč
 • celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí, včetně nákladů právního zastoupení v jednom ročním období pro jednu organizaci 10 000 000 Kč

V případě, že jsou sjednány nižší sublimity pojistného plnění než je uvedeno zde, platí sublimity uvedené výše v tomto článku.

Organizace s počtem členů vyšším nebo rovným 1 000
 • pro každou pojištěnou organizaci na jednu pojistnou událost činí 10 000 000 Kč
 • celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí, včetně nákladů právního zastoupení v jednom ročním období pro jednu organizaci 20 000 000 Kč

V případě, že jsou sjednány nižší sublimity pojistného plnění než je uvedeno zde, platí sublimity uvedené výše v tomto článku.

V případě že je sjednáno pojištění dle DPP nebo Rozšíření základního věcného rozsahu pojištění dle čl. 4 ZPP O 2014/02, tak pro pojištění dle daného DPP nebo Rozšíření základního věcného rozsahu pojištění dle čl. 4 ZPP O 2014/02  platí limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě, nikoli limit pojistného plnění uvedený v textu DPP nebo Rozšíření základního věcného rozsahu pojištění dle čl. 4 ZPP O 2014/02.

Spoluúčast:

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události činí 1 000 Kč.

Pojistné:

 • pojištění jedné fyzické osoby činí 48 Kč / rok
 • pojištění jedné organizace s počtem členů nižším než 1 000 činí 1 450 Kč / rok
 • pojištění jedné organizace s počtem členů vyšším nebo rovným 1 000 činí 1 900 Kč / rok
Zpět do obchodu